PL EN RU
Realizacje zakończone

Dalba w okresie dotychczasowej działalności osiągnęła dobre wyniki ekonomiczne. Nasze realizacje to:

 • Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic: Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku – kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg,
 • Przebudowa nawierzchni ulic Mickiewicza i Świętojańskiej wraz ze skrzyżowaniami w Białymstoku i budową kanału deszczowego z przykanalikami w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. J. Kilińskiego – kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, wodociąg wraz z przyłączami,
 • Budowa centrum Handlowo – Usługowego Galeria Biała w Białymstoku – sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, siec wodociągowa, drenaż stały,
 • Modernizacja węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku – II Etap,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowa przewodu wodociągowego wraz z przyłączami w ulicy Kopernika w Białymstoku,
 • Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II. Modernizacja ulicy Produkcyjnej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka – kanalizacja deszczowa, przyłącza i wpusty deszczowe,
 • Kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo – Borki,
 • Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej Ostrołęki, rejon Śródmieście i Wojciechowice,
 • Budowa ulic Cementowej, Łodzińskiego, Ekologicznej i Św. Kingi w Białymstoku,
 • Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego oraz A. Mickiewicza na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do granic Białegostoku,
 • Przebudowa drogi krajowej Nr 8 Białystok – Katrynka – Przewalanka, odcinek Białystok – Katrynka wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej,
 • Budowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. KD-7L do ul. Borsuczej, ul. Solnickiej na odcinku od ul. KD-7L do ul. Borsuczej, ul. KD-7L wraz z infrastrukturą w podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku,
 • Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Łyse poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Łyse,
 • Rozbudowa drogi krajowej Nr 58 Pisz – Szczuczyn, na odcinku granica województwa warmińsko-mazurskiego – Szczuczyn, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
 • Budowa kolektora sanitarnego Z – 4 w Białymstoku,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Tołcze,
 • Przebudowa drogi krajowej Nr 8 biegnącej na terenie Białegostoku z  Warszawy z wylotem w kierunku Augustowa poprzez Gen. Z. Kleberga i ul. Gen. St. Maczka na odcinku obejmującym ul. Gen. St. Maczka do węzła z ul. Produkcyjną do skrzyżowania z ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego i ul. Gen. Wł. Andersa do budynku Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego do granicy miasta,
 • Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie skrzyżowania ulic Poleskiej i Sitarskiej z przejazdem kolejowym linii nr 37 – Zubki Białostockie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania: Przebudowa ulic: Mazowieckiej, Wiejskiej, Kawaleryjskiej, Pogodnej, Kopernika, Wyszyńskiego, Waszyngtona w Białymstoku,
 • Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno – Tykocin etap II (przejście przez miasto Tykocin, przejście przez „Bagno-Tykocin”),
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Janowiczach,
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Niskiej,
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej i podłączenie wpustów ulicznych na ul. Narodowych Sił Zbrojnych na odcinku od ul. Gen. Kleeberga do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku,
 • Odprowadzenie wód opadowych z terenu i z dachu budynku mieszkalnego Wojskowej Komendy Uzupełnień – przy ul. Lipowej 35 w Białymstoku,
 • Remont i udrożnienie systemu drenażowego budynku usługowego przy ul. Malmeda 1 w Białymstoku,
 • Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Jurowce,
 • Kontrakt nr 8 – II etap realizowany w ramach Projektu pt.: „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”,
 • Budowa przewodu wodociągowego w przedłużeniu ulicy Kijowskiej (od ulicy Młynowej do ulicy Legionowej) oraz budowę odcinka przewodu wodociągowego z przyłączami w ulicy Legionowej w Białymstoku,
 • Budowa kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ramach Budowy przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku,
 • Budowa kanalizacji deszczowej, rurociągów wody sieciowej na Elektrociepłowni Białystok,
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Białymstoku w ramach Kontraktu nr 6 etap IA,
 • Budowa sieci wodociągowej, magistralnej i odcinków wodociągów rozbiorczych w ul. Gen. Wł. Andersa i ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku wraz z demontażem istniejących sieci wodociągowych w ul. Gen. Wł. Andersa i ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku,
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ramach Rozbudowy ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego do skrzyżowania z ul. Wasilkowską,
 • Budowa magistrali wodociągowej DN600 oraz wodociągu rozdzielczego z przyłączami w ul. Gen. Wł. Andersa (od ul. Wasilkowskiej do skrzyżowania z nowobudowaną ulicą Piastowską) w Białymstoku,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowę magistrali wodociągowej i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulicy Ciołkowskiego, ulicy Wiadukt oraz przedłużenia ulicy Sławińskiego w Białymstoku,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Porosły z przyłączami grawitacyjnymi i sieciowymi pompowniami ścieków z rurociągami tłocznymi etap 1,
 • Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 – rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Supraśl – etap I,
 • Budowa ul. 05 KDL (na odcinku od ul 01KD-GP do ul. 06 KDL), ul. 06 KDL (na odcinku od ul. Piastowskiej do 05 KDL) w Białymstoku, wraz z infrastrukturą techniczną,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanału tłocznego z tłocznią ścieków w ulicy Hetmańskiej w Białymstoku,
 • Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Porosły z przyłączami grawitacyjnymi i sieciowymi pompowniami ścieków z rurociągami tłocznymi etap 2 zadanie 1,
 • Przebudowa sieci wodociągowej w Czajkach oraz modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach,
 • Remont oczyszczalni ścieków w Narwi,
 • Przebudowa ulicy Leśnej w Kuźnicy,
 • Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz przyłączy sieci cieplnej na terenie posesji Spółki przy ul. Młynowa 52/1 w Białymstoku,
 • Wykonanie kanałów odpływowych ścieków oczyszczonych do rzeki Białej w ciągu istniejącego rowu odpływowego na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku,
 • Budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy J. K. Korzeniowskiego i Poziomej wraz z wylotem do rowu, rozbudową i przebudową rowu w Białymstoku,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sosnowej i Bajecznej w Zaściankach w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno – kanalizacyjnej – etap III”,
 • Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami i komorą połączeniową w ul. Dziesięciny i Gen. Berlinga w Białymstoku,
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Owocowej i Miętowej w Białymstoku,
 • Budowa ulicy Pieczurki w Białymstoku,
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej oraz w dojeździe do ulicy Kolejowej w Białymstoku,
 • Budowa magistrali wodociągowej, budowa przewodu wodociągowego z przebudową przyłączy wodociągowych oraz budowa kanału sanitarnego wraz z robotami rozbiórkowymi w ulicy Plażowej w Białymstoku,
 • Przebudowa ul. Czystej w Białymstoku,
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym w ul. Diamentowej w Białymstoku,
 • Remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz budowa odcinków wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego w ul. Kołodziejskiej w Białymstoku,
 • Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków -granica województwa podlaskiego”, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km,
 • Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej w Białymstoku (drogi powiatowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi w kierunku Kuźnicy,
 • Budowa z rozbudową ulicy Kodeksu Supraskiego, Rymarka, Uroczysko Pustelnia w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowany: poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu,
 • Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna,
 • Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew. – zadanie 1,
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej – Kontrakt 11A,
 • Budowa odcinka ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską w Białymstoku wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą,
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD2, KD24 i KD25 zgodnie z przekazanymi projektami na budowie Projektowanie i budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „A”,
 • Przebudowa kanału deszczowego w ul. Żeromskiego w Białymstoku.