PL EN RU
POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTRAHENTÓW DALBA

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTRAHENTÓW DALBA

BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW DALBA

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki sposób z nich korzystamy.

 

Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i  zasadach ich przetwarzania w ramach DALBA po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „Dalba”  sp. z o.o.  (dalej jako „Administrator” lub „my”, „nas”, „DALBA”) jest skierowana do kontrahentów DALBA będących osobami fizycznymi oraz pracowników/współpracowników kontrahentów DALBA .

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych kontrahentów DALBA będących osobami fizycznymi oraz danych osobowych pracowników/współpracowników kontrahentów DALBA.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie są poszczególne reguły przetwarzania Twoich danych osobowych w DALBA, w tym Twoje prawa, możesz zwrócić się do nas , do Działu Kadr.

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „DALBA” sp. z o.o.

 1. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres dalba@dalba.eu lub telefonicznie pod numerem 85- 661 17 50

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

a) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych:

b) w zakresie imię, nazwisko, adres działalności, nr NIP, stanowisko służbowe w związku Państwa umową o współpracy / świadczenie usług z DALBA lub w związku z wykonaniem umowy zawartej przez DALBA z Państwa pracodawcą/ kontrahentem jest niezbędność zawarcia i wykonania takiej umowy o współpracę / świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

c) w zakresie danych osobowych pracowników/współpracowników kontrahentów DALBA: imię, nazwisko, nr tel. adres e-email osób kontaktowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na  ułatwieniu współpracy / realizacji umowy DALBA z kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d) w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

a) podmiotom współpracującym z DALBA w celu realizacji wzajemnych umów

b) podmiotowi, któremu DALBA powierzyła czynności z zakresu nadzoru, sprawowania funkcji na budowie itp

c) podmiotowi IT współpracującemu z DALBA

d) podmiotowi, z którym DALBA współpracuje w zakresie obsługi księgowej,

e) podmiotowi z którym DALBA współpracuje w ramach obsługi prawnej

Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

 1. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) [do celów statystycznych na zasadach określonych w RODO, (iv)] do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyli Państwo Trakcji. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-h) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, tj. kontaktując się  na adres e-mail : dalba@dalba.eu/nr telefonu +48 85 661 17 50

 1. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych

Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub filozoficzne; (4) członkostwo w związkach zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; oraz (7) dane genetyczne i dane biometryczne. Administrator gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe szczególnie chronione w bardzo ograniczonych przypadkach, gdy jest to dozwolone przez prawo.

 1. Podanie danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie jako Kontrahenta lub dane osobowe pracowników/ współpracowników pośrednio od Kontrahenta. Podanie przez Ciebie jako Kontrahenta danych osobowych w celu realizacji umowy z DALBA w zakresie imienia i nazwiska, nazwa firmy, dane adresowe, NIP  jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam realizację celu przetwarzania, dla którego zostały zebrane. W pozostałym zakresie jeżeli podawane są dane, jest to  dobrowolne.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach |Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że  państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? (Okres przechowywania danych)

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Trakcja przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności, w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie.