PL EN RU
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTRAHENTÓW/PODWYKONAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW/PODWYKONAWCÓW

Realizując wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  ( dalej „RODO”), chcemy poinformować, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 a także art. 14 RODO, jak przetwarzamy Twoje dane, które są udostępniane w toku przygotowania i realizacji umów oraz działań biznesowych. Jest ona przeznaczona dla kontrahentów Trakcji będących osobami fizycznymi oraz pracowników/współpracowników kontrahentów, w przypadku udostępniania ich danych w związku z umową. Jest ona uporządkowana odpowiednio do kolejności poszczególnych wymagań wspomnianych art. 13 oraz 14 RODO.

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, Dalba Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102 (I piętro, lokal 122,123), 15-680 Białystok, KRS: 0000175135, NIP: 5420202813, REGON: 050005524.

 1. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie

na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba sp. z o.o. . ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, telefonicznie: 85 661 17 50.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne?

Podstawą prawną  przetwarzania w odniesieniu do  wyspecyfikowanych  danych osobowych kontrahentów/konsorcjantów/podwykonawców lub danych przez nich udostępnianych oraz w toku działań biznesowych jest:

 1. jest przygotowanie, zawarcie i wykonanie  umowy przez P.P-U Dalbę o współpracę / świadczenie usług z osobą fizyczną/lub osobą prawną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, adres działalności, nr NIP, REGON, KRS, dane dotyczące czasu pracy, nr rachunku bankowego, dane kontaktowe, stanowisko;
 2. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy/realizacji umowy z kontrahentem/konsorcjantem/podwykonawcą lub ich pracownikiem/współpracownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe;
 3. realizacja praw dotyczących ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w drodze postępowań pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych, w zakresie w jakim pozyskane dane osobowe są to tego niezbędne, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prowadzeniem marketingu bezpośredniego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś w przypadku gdyby nie łączyła Cię z Administratorem relacja biznesowa – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. realizacja uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej oraz dochodzeniem roszczeń);
 6. w zakresie, w jakim Administrator stosuje monitoring wizyjny lub inne formy monitoringu Administrator przetwarza Twoje dane osobowe celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zapewnieniem organizacji procesu pracy, ochrony osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora, ochrony mienia oraz informacji należących do Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z wykazaniem kwalifikacji oraz doświadczenia personelu kontrahenta/podwykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków i wymogów stawianych przez potencjalnych kontrahentów Administratora w związku z ubieganiem się przez niego o zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych lub innym, w tym w szczególności w ramach postępowań podprogowych, zapytań ofertowych, przetargów i negocjacji, zgodnie z   6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z usprawnieniem komunikacji elektronicznej z kontrahentami/podwykonawcami Administratora w zakresie danych dot. imienia, nazwiska, stanowiska, adresu email, nr telefonu,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 9. Prawa osób, których dane przetwarza P.P-U Dalba

Na podstawie przepisów RODO osobom fizycznym będącym kontrahentami/podwykonawcami lub ich pracownikom/współpracownikom  przysługują określone poniżej prawa:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie,
 5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Inspektor Ochrony Danych

W P.P-U Dalba został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną danych osobowych, każda osoba, może zadawać pytania lub złożyć wniosek, kierując go na adres email iod@grupatrakcja.com.

 1. Źródła pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio lub pośrednio na etapie nawiązania współpracy/przygotowania umowy od kontrahentów/podwykonawców lub osób współpracujących biznesowo z P.P-U Dalbą. Dotyczą one też danych osobowych osób zatrudnionych u nich lub z nimi współpracujących w zakresach opisanych w punkcie 3.

 1. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. usługodawcy świadczący usługi, (np. podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe; usługi prawne; usługi IT na podstawie umów powierzenia przetwarzania);
 2. podwykonawcy;
 3. kontrahenci/podwykonawcy jeżeli taka konieczność wynika z podpisanej umowy;
 4. kontrahenci w celu wykonania wymagań zamówienia, w tym zamówienia publicznego;
 5. zamawiający w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówień publicznych lub zamówień nieobjętych Prawem zamówień publicznych.
 6. jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w tym m.in.: Urzędowi Skarbowemu; Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; Państwowej Inspekcji Pracy; Urzędowi Transportu Kolejowego; Komisja Nadzoru Finansowego; Policji i Prokuraturze;
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku konieczności przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców, w których nie obowiązują przepisy RODO, Administrator, zapewniając odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO, zawiera umowę z odbiorcą, która spełnia wymagania określone w przepisach Komisji (UE) w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

 1. Okres przechowywania danych

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak, jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, P.P-U.Dalba przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń.